Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA POGWARANCYJNYCH USŁUG SERWISOWYCH W SERWISIE PNEUMATOOL

1. Poniższe  postanowienia obowiązują pomiędzy Zleceniodawcą usługi, a Serwisem narzędzi pneumatycznych Pneumatool w zakresie świadczenia odpłatnych usług serwisowych.

2. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z Serwisem pod numerem 690 666 006, w celu uzyskania porady technicznej i jeśli to możliwe, ewentualnego zdalnego rozwiązania występującego problemu.

3. W celu prawidłowego przebiegu procesu serwisowania oraz zapewnienia bezproblemowego kontaktu pomiędzy Serwisem a Klientem, Klient obowiązany jest udostępnić swoje dane: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz określić jaki sposób kontaktowania się z Serwisem uznać za wiodący.

4. Dostarczone do Serwisu narzędzie musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (pozbawione zabrudzeń), w przeciwnym wypadku czynności podjęte przez Serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy wydłużą czas naprawy narzędzia w związku z czym koszty naprawy będą wyższe.

5. Po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy. Weryfikacja jest usługą płatną w przypadku braku zgody na naprawę i polega na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu.

6. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi,  że:

a) Sprzęt jest w pełni sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi  poprzez jego wydanie w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami wykonania wstępnej  diagnozy w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług  serwisowych, 

b) Sprzęt wymaga naprawy – Serwis informuje Klienta o stwierdzonych  uszkodzeniach narzędzia oraz o przewidywanych kosztach naprawy; w  przypadku rezygnacji z naprawy po wstępnej diagnozie, Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi poprzez jego wydanie w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając  go jednocześnie  kosztami wykonania wstępnej wyceny w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług serwisowych.

7. W przypadku, gdy po przystąpieniu do naprawy zostaną stwierdzone inne  uszkodzenia sprzętu skutkujące wzrostem kosztów naprawy o co najmniej 20%  w stosunku do kosztów naprawy przewidywanych w czasie diagnozy wstępnej, Serwis poinformuje Klienta o dodatkowych uszkodzeniach sprzętu i kosztach ich naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Naprawa dodatkowych uszkodzeń nastąpi po uzyskaniu zgody  Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na pokrycie dodatkowych kosztów, Serwis jest upoważniony do  odmowy naprawy sprzętu. W przypadku odmowy, o której mowa w zdaniu  poprzedzającym, Klient jest zobowiązany do:

a) odebrania sprzętu w terminie 14 dni roboczych od dnia telefonicznego poinformowania go o odmowie naprawy sprzętu,

b) uiszczenia opłaty za diagnozę sprzętu i transport w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług serwisowych. 

8. Akceptacja Klienta przewidywanych kosztów naprawy zgodnie z ust 5 lub jego zgoda na dokonanie dodatkowych napraw zwiększających koszty całkowite naprawy na warunkach ust. 7 powinna być dokonana w sposób ustalony z Klientem w ciągu 7 dni od uzyskania informacji przez Klienta co do kosztów.

9. Czas trwania naprawy każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia  oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do dokonania  naprawy.

10. Wymienione w czasie naprawy części będą zwracane Klientowi wyłącznie na Jego żądanie. Przy braku takiego żądania wymienione części będą  przekazywane przez Serwis do recyklingu lub utylizacji.

11. Serwis ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć je wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu. W razie dokonania naprawy pogwarancyjnej Serwis obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a  także kosztami transportu.

12. Po zakończeniu naprawy Serwis poinformuje Klienta o jej zakończeniu i wysokości ostatecznych kosztów naprawy. Opłata za wykonaną usługę  dokonywana jest na podstawie faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu wykonania usługi serwisowej lub faktury proforma. Płatność należy dokonać przelewem przed wysłaniem narzędzia, bądź też gotówką w siedzibie firmy przy odbiorze narzędzia lub za pobraniem u kuriera po wcześniejszym uzgodnieniu.

13. Na wszystkie usługi serwis udziela  14 dni gwarancji od dnia odebrania narzędzia. Gwarancja dotyczy nieprawidłowo wykonanej naprawy. Wszelkie usterki wynikające z dokonania błędnej naprawy narzędzia wykonamy na koszt serwisu. Serwis Pneumatool nie ponosi odpowiedzialności z tytułów usterki, np. wyrządzonych szkód lub strat w zyskach. W przypadku nieuznania roszczeń klienta, jest on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów serwisowych.
Udzielamy również gwarancji na wykorzystane nowe części zamienne. Okres gwarancji wynosi 31 dni od daty odbioru narzędzia. Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wady fizycznej wyrobu. W ramach uznanej gwarancji, Serwis Pneumatool usunie usterkę na koszt własny.

14. Gwarancja ta nie obowiązuje w przypadku napraw częściami własnymi klienta oraz napraw w warunkach szczególnych. Potwierdzeniem gwarancji na naprawę jest faktura lub inny dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za naprawę.

15. Gwarancję anulują uszkodzenia wynikające m.in. z przeciążenia, nieprawidłowego użytkowania, przyczyn mechanicznych (upadek narzędzia), użytkowania w środowisku szkodliwym dla narzędzia, winy klienta, nieuzgodnione próby naprawy, uszkodzenia spowodowane innymi wadami niż były przedmiotem naprawy Serwisu itp. Rękojmia na części wykorzystane w naprawie zostaje wyłączona (dotyczy tylko umów pomiędzy przedsiębiorcami).

16. Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 2 zł brutto  dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty e-mail lub w inny sposób wskazany przez klienta. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz Serwisu.

17. Po upływie 60 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podane dane kontaktowe, sprzęt ulega likwidacji lub przechodzi na własność Serwisu. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu.